2016-05-29

Inre fond

Vår förening har inre fonden kvar. Så vad göra? En motion till stämman:

I ljuset av kommande höjningar av månadsavgiften för att finansiera en ökande tomträttsavgift och nödvändiga fasadrenoveringar, skulle jag vilja att styrelsen arbetade aktivt och planerat för att på sikt minska avgiften för oss boende, naturligtvis med bibehållen hög trivsel i föreningen. För många som bott länge i vår förening är bolånen kanske inte särskilt betungande, men för oss nyinflyttade småbarnsfamiljer är stigande bolåneräntor och en höjd månadsavgift mycket påfrestande.

En del av månadsavgiften vi betalar är en avsättning till den så kallade inre fonden. De flesta HSB-föreningar i Sverige har sedan flera år tillbaka avskaffat sin inre fond. Anledningen är att det för medlemmarna är en förlegad sparform för renoveringar som inte ger några större summor över tid, och inte heller någon ränta. Denna ofrivilliga, månatliga avsättning används på bättre sätt av medlemmarna själva. Dessutom är hanteringen av uttag ur fonden krånglig, ineffektiv och otidsenlig. Vi medlemmar avsätter 304 167 kr per år till den inre fonden, cirka 800 kr/lägenhet. Fonden växer med cirka 150 000 kr per år. 

Enligt § 24 i föreningens stadgar bestämmer styrelsen över avsättningen till fonden för inre underhåll. Styrelsen anser enligt uppgift att avsättningen bör behållas eftersom stämman år 2002, för 16 år sedan, ville ha den kvar. Fonden är dessutom ett räntefritt lån på i dagsläget cirka 3,4 miljoner kr till föreningens ekonomi.

Jag anser dock att dagens situation med kommande höjningar av månadsavgiften gör att stämman bör fatta ett nytt beslut om avsättningarna till fonden. De redan inbetalda medlen kan naturligtvis kvarstå i fonden tills de begärs ut och fortsätta att vara ett tillskott till föreningens ekonomi.

Med anledning av ovanstående yrkar jag därför att:
- stämman beslutar att styrelsen ska minska avsättningarna till den inre fonden via månadsavgiften till 0 kr per månad och lägenhet så fort som möjligt.