2018-02-10

Aktiviteter för barn med eller utan NPF


SL, igen

Kära SL, det vore toppen om er app berättade att relevant uppgång, eller den enda utgången på tunnelbane- eller pendeltågsstationen finns långt fram, mitt på eller långt bak i tågets färdriktning, beroende på vilket håll en åker enligt personens sökning i appen.

Alltså, om jag sökt en resa från t-centralen till Hornstull och ska vidare till Reimersholme så står det att uppgången till buss 54/66 är långt fram i tågets färdriktning.

Återbruk på Runmarö

Värmdö kommun stängde år 2016 en välfungerade bytesavdelning på Runmarö återvinningscentral, ÅVC.

Ett brott mot EU:s avfallshierarki, den svenska avfallslagstiftningen (som kräver att återanvändning ska gå före material- eller annan återvinning), Sveriges övergripande nationella miljömål (om effektiva kretslopp, god hushållning av resurserna och minskad miljöpåverkan från konsumtion) samt dåvarande regeringens politik inom avfalls- och kretsloppsområdet. I kommunens egna miljömål stod att bebyggelse (byggnader och anläggningar) i kommunen ska utformas så att en långsiktigt god hushållning av resurser främjas. Att stänga en välfungerande bytesavdelning på en ÅVC gick emot detta.

Enligt Erland Thordarson, gruppchef vid VA- och renhållningsenheten vid Värmdö kommun, var anledningen att de ville bygga en ännu större del för el- och farligt avfall än vad som redan fanns.

Fortfarande finns dock gott om plats för en återanvändningsdel till exempel i områdets norra eller västra delar, eller om de helt sonika utökar ytan för ÅVC:n.

Kommunen har fortfarande inte uppdragit åt sin entreprenör att sköta en återbruksavdelning på Runmarö ÅVC. Hur länge ska vi vänta? Alelyckan och flera andra goda exempel verkar inte bita på Värmdö kommun.

Att ändra på i vår förening

I vår bostadsrättsförening skulle jag vilja ändra på detta, kanske motionerar jag om det senast den sista januari till nästa stämma:
 • Automatiska dörröppnare till ytterdörrar, tvättstuga, dörrar till kulvertar (för oss som kommer med saker till lägenhetsförråd och tvättstuga) och i hissen, för oss med barnvagnar, rullatorer, matkassar, rullstolar etc.
 • Ventilationen i vår lägenhet. Bullrar och kyler.
 • Provtagning av våra sjuka hus. Plan för sanering åtminstone vid nästa stambyte, betalat av byggherren HSB Stockholm.
 • Kommersialisera studielokalen på Rhg 73 -1tr med flera ytor för att få in mer pengar. 
 • Hyr ut Boservicelokalen på Rhg 29 bv till pensionärsklubben HPR, och gör istället HPR:s lokal i Rhg 63 -1tr allmänt tillgänglig som studielokal, för vinprovning etc. Eller hyr ut den.
 • Ge gymmet på Rhg 65 bv en större lokal! Gör nuvarande lokal till cykelrum igen.
 • Gör om tidnings- och grovsoprummen i Rhg 63 bv med flera till cykel- och barnvagnsrum.
 • Gör om vibrarummet på Rhg 23 -3tr till cykelrum.
 • Gör om det gamla fotolabbet på Rhg 47 -2tr till cykelrum. 
 • Bättre tillgång till motionshall och biljardrum, gör dem bokningsbara var för sig.
 • Snygga till entrén till vår förening vid Rhg 65 1tr vid bussändhållplatsen.
 • Berätta på webben hur en gör för att köa eller få tillgång till de extra källarförråd, verkstadsrum, barnvagnsrum, parkeringsplats etc. som vissa boende har.
 • Gör gräsytorna större vid vattenkanten vid exempelvis den bortersta lekparken.
 • Byt ut trasiga konstverk i våra entréer.
 • Solpaneler på taken.
 • Belysning i trapphus och andra gemensamma utrymmen med rörelsevakt, så de inte lyser dygnet runt.
 • Ta bort inbetalningarna till den inre fonden.
 • Fixa fler badmöjligheter i Mälaren.
 • Förbättra parkytan vid bron
 • Skylta om.
 • Förbättra tillgängligheten.
 • Cykelstäda ofta.